Program studiów MBA 5.0

Kompetencje i umiejętności menedżerskie

Kompetencje i umiejętności człowieka

W domenie Człowiek program MBA 5.0 ma na celu rozwój kluczowych kompetencji menedżerskich, które koncentrują się na zrozumieniu, przewodzeniu i inspirowaniu ludzi w kontekście wyzwań współczesnego biznesu. W tej domenie, absolwenci  rozwiną umiejętności przywódcze, kładąc nacisk na empatię, etyczne podejmowanie decyzji i skuteczną komunikację w zróżnicowanym i połączonym cyfrowo miejscu pracy. Absolwenci nauczą się poruszać po zawiłościach zarządzania kryzysowego, rozwiną umiejętności rozumienia i przewidywania potrzeb i zachowań klientów. Ponadto kreatywnego rozwiązywania problemów i zarządzania innowacjami, kluczowych dla napędzania zmian i wspierania kultury ciągłego doskonalenia. Będą wyróżniać się w podejmowaniu etycznych decyzji, zapewniając, że ich przywództwo opiera się na wartościach i zasadach, które przynoszą korzyści zarówno pracownikom, jak i szerszej społeczności. Kompetencje te pozwolą absolwentom MBA 5.0 przewodzić z empatią, inspirować swoje zespoły i tworzyć środowisko sprzyjające innowacjom i wzrostowi.

Kompetencje i umiejętności technologiczne

Kursy skoncentrowane na technologii w programie MBA 5.0 mają na celu budowanie kompetencji w zakresie zrozumienia trendów i wykorzystania narzędzi cyfrowych w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego. W domenie Technologia, absolwenci pozyskają umiejętność wykorzystania technologii cyfrowych do wprowadzania innowacji i ulepszania procesów biznesowych. Program kładzie również nacisk na cyberbezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem, wyposażając absolwentów w umiejętności identyfikowania, oceniania i łagodzenia zagrożeń cyfrowych. Ponadto zapewni absolwentom znajomość najnowszych osiągnięć technologicznych i ich praktycznych zastosowań biznesowych w celu zwiększenia wydajności operacyjnej, wspierania innowacji i zdobywania przewagi konkurencyjnej. Nabędą również umiejętności skutecznego zarządzania projektami, zapewniając pomyślną realizację i zgodność z celami strategicznymi. Kompetencje te umożliwią absolwentom wykorzystanie mocy technologii do wzrostu organizacyjnego i adaptacji w stale rozwijającym się krajobrazie cyfrowym.

Kompetencje i umiejętności środowiskowe

Kompetencje środowiskowe są cechą wyróżniającą program MBA 5.0. W domenie Środowisko program MBA 5.0 koncentruje się na rozwijaniu umiejętności menedżerskich ukierunkowanych na zrównoważony rozwój, etykę środowiskową i integrację praktyk przyjaznych środowisku w działalności biznesowej. Absolwenci dowiedzą się, jak opracowywać i wdrażać strategie biznesowe, które są nie tylko opłacalne ekonomicznie, ale także zrównoważone środowiskowo, przygotowując tym samym menedżerów do przewodzenia w świecie coraz bardziej dotkniętym kwestiami środowiskowymi. Absolwenci zdobędą wiedzę specjalistyczną w zakresie włączania zagadnień środowiskowych do strategii biznesowych. Absolwenci będą dobrze zorientowani w zrównoważonych praktykach biznesowych i technologiach energii odnawialnej. Będą rozumieć krajobraz regulacyjny związany ze środowiskiem i będą w stanie opracowywać i wdrażać strategie odpowiedzialne ekologicznie. MBA 5.0 wyposaża menedżerów w umiejętności minimalizowania wpływu na środowisko, ograniczania ilości odpadów i pozytywnego przyczyniania się do globalnych celów zrównoważonego rozwoju. Kompetencje te umożliwiają absolwentom kierowanie organizacjami odpowiedzialnymi ekologicznie, świadomymi społecznie i zgodnymi ze zmieniającymi się przepisami ochrony środowiska.

Podsumowując, program MBA 5.0 Człowiek – Technologia – Środowisko rozwija wszechstronny zestaw kompetencji menedżerskich, który obejmuje wymiar ludzki, technologiczny i środowiskowy zarządzania organizacjami. Absolwenci wyłonią się na liderów inteligentnych emocjonalnie, biegłych technologicznie i świadomych ekologicznie, dzięki czemu będą dobrze przygotowani do stawienia czoła złożonym wyzwaniom współczesnego biznesu, jednocześnie wspierając zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną.

Łącząc te umiejętności, program MBA 5.0 ma na celu stworzenie nowego rodzaju liderów biznesu, którzy są wyposażeni do prosperowania w wymagającym i złożonym świecie, w którym czynniki ludzkie, technologiczne i środowiskowe są ze sobą nierozerwalnie powiązane.

Główne cele programu to:

  • integrowanie wiedzy, aby wspierać głębokie zrozumienie, w jaki sposób czynniki ludzkie, technologiczne i środowiskowe są ze sobą powiązane w krajobrazie biznesowym, umożliwiając absolwentom podejmowanie świadomych decyzji, które przynoszą korzyści zarówno ich organizacjom, jak i całemu społeczeństwu;
  • rozwijanie umiejętności przywódczych i zarządczych, aby rozwijać umiejętność przewodzenia i skutecznego zarządzania w środowisku biznesowym opartym na technologii i świadomym ochrony środowiska;
  • promowanie zrównoważonych i etycznych praktyk biznesowych, aby zachęcać do przyjmowania zrównoważonego i etycznego podejścia w decyzjach i strategiach biznesowych;
  • promowanie innowacji i zdolności adaptacyjnych, aby wspierać innowacyjne myślenie i zdolności adaptacyjne, aby nawigować i wykorzystywać szybkie zmiany w technologii i dynamice rynku;
  • wyjście naprzeciw globalnym wyzwaniom, aby stawić czoła złożonym problemom przed którymi stoją firmy w dziedzinie technologii i zrównoważonego rozwoju oraz do zarządzania nimi. Zapewnić globalną perspektywę na kwestie powiązań między człowiekiem, technologią i środowiskiem, przygotowując słuchaczy do działania w różnorodnych środowiskach kulturowych i regulacyjnych oraz do zrozumienia globalnych konsekwencji ich decyzji biznesowych.

Program studiów podyplomowych zakłada realizację następujących przedmiotów.

I Semestr studiów
Lp.Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaRodzaj zajęć dydaktycznych¹O/F²Forma zaliczenia³Liczba godzin⁴Punkty ECTS
1Analiza danych w procesie podejmowania decyzjiĆwiczenia i warsztatyOEgzamin101
2Analiza sieci społecznejĆwiczenia i warsztatyOEgzamin102
3Dynamika zespołów i przywództwoĆwiczenia i warsztatyOEgzamin101
4Komunikacja i autoprezentacja w cyfrowym świecieĆwiczenia i warsztatyOEgzamin101
5Myślenie krytyczne i kreatywne w cyfrowej rzeczywistościĆwiczenia i warsztatyOEgzamin101
6Różnorodność i włączenie w miejscu pracyĆwiczenia i warsztatyOEgzamin101
7Wellbeing i dobrostan pracownikówĆwiczenia i warsztatyOEgzamin101
8Wielokulturowość w biznesieĆwiczenia i warsztatyOEgzamin101
9Zarządzanie zasobami ludzkimi w cyfrowym świecieĆwiczenia i warsztatyOEgzamin102
10Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiemĆwiczenia i warsztatyOEgzamin101
11Design thinkingĆwiczenia i warsztatyOEgzamin101
12Marketing cyfrowyĆwiczenia i warsztatyOEgzamin101
13Metodyka pisania pracy dyplomowejSeminariumF30

Łączna liczba godzin zajęć: 123
Łączna liczba punktów ECTS: 14

II Semestr studiów
Lp.Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaRodzaj zajęć dydaktycznych¹O/F²Forma zaliczenia³Liczba godzin⁴Punkty ECTS
1Narzędzia IT w biznesieĆwiczenia i warsztaty OEgzamin101
2Prognozowanie i badanie trendów w biznesieĆwiczenia i warsztatyOEgzamin101
3Strategie i źródła pozyskiwania funduszyĆwiczenia i warsztatyOEgzamin101
4Sztuczna inteligencja i zastosowania biznesoweĆwiczenia i warsztatyOEgzamin101
5Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwĆwiczenia i warsztatyOEgzamin101
6Zarządzanie finansami w cyfrowym świecieĆwiczenia i warsztatyOEgzamin202
7Ramy regulacyjne dotyczące technologii i środowiskaĆwiczenia i warsztatyOEgzamin101
8Raportowanie ESG i CSRĆwiczenia i warsztatyOEgzamin202
9Zielona transformacja w biznesieĆwiczenia i warsztatyOEgzamin101
10Zrównoważone strategie biznesoweĆwiczenia i warsztatyOEgzamin101
11Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostawĆwiczenia i warsztatyOEgzamin101
12Praca dyplomowaKonsultacje indywidualneO4

Łączna liczba godzin zajęć: 130
Łączna liczba punktów ECTS: 17

1· Ćwiczenia/warsztaty/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne.
2· „O” – przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, „F” – przedmiot fakultatywny (do wyboru).
3· Egzamin – ustny/egzamin testowy/zaliczenie na ocenę/prezentacja rezultatów projektu.
4· Liczba godzin składa się z zajęć w Instytucie plus nakład pracy własnej poza nim (np. przygotowanie się do testów, pisanie prac zaliczeniowych, czytanie obowiązkowej literatury, przygotowanie prezentacji).